Munkavédelmi szolgáltatás keretében vállaljuk:

Miért fontos a munkavédelem?
 

A munkavédelem kiemelt fontosságú, ezért a vállalkozásnak a már a kezdetekkor tudatosítani kell a munkavédelem feladatát és annak célját.

A munkavédelem fogalmába tartoznak azok az intézkedések, előírások és szabályok, amelyek betartása a munkavállaló testi épségét és egészségét hivatott megóvni.

Szakszerű munkavédelmi intézkedésekkel a dolgozói biztonságban végezhetik a munkát és a vállalkozás vagyontárgyaiban sem keletkezik kár, s nem utolsó sorban jelentős birságok alól mentesülhet a cég.
 

A munkavédelmi szabályok betartása FONTOS!
 

Kinek a feladata a munkavédelem?
 

A munkavállaló és a biztonságos munkakörnyezet szempontjából a feladatot érdemes olyan szakképzett személyre, szervezetre, szolgáltatóra bízni, akik aktuálisan felkészültek az adott munkahely szükséges biztonsági eszközeiről, folyamatosan követik a jogszabályokat és pontos tájékoztatást adnak mindenről, a munkavállalók biztonsága érdekében.
 

Ebben nyújtunk segítséget Önnek!
 

Teljes körű, személyre szabott munkavédelmi szolgáltatással állunk rendelkezésére! Levesszük az Ön válláról az ezzel kapcsolatos terheket, a rendszeres ellenőrzések elvégzésével, szükséges dokumentációk készítésével és jogszabályok követésével. 
 

Keressen minket bizalommal!
 

A munkavédelmi szolgáltatás keretében vállaljuk a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvényben és a végrehajtási rendeletekben meghatározott szaktevékenységek ellátását, többek között az alábbiak szerint:

 • Előzetes, ismétlődő és soron kívüli munkavédelmi oktatások megtartása.
 • Időszakos helyszíni bejárások megtartása és dokumentálása.
 • Teljes körű munkahelyi kockázatértékelés (kémiai, biológiai és pszichoszociális kockázatbecslés) készítése.
 • Egyéni védőeszköz juttatás belső rendjének meghatározása.
 • Erősáramú villamos berendezések érintésvédelmi ellenőrző felülvizsgálatának elvégzése.
 • Elektromos kéziszerszámok évenkénti szerelői ellenőrzése, egyéb gépek, berendezések munkavédelmi szempontú előzetes vizsgálatának elvégzése, esetleges hiányosságok megoldása
 • Emelőgépek, emelő berendezések üzembe helyezést megelőző, munkabiztonsági vizsgálata.
 • Munkahelyek ergonomikus kialakításának támogatása, tájékoztató jellegű zaj és fénymérés elvégzése.
 • Munkavédelmi szempontú biztonsági jelzések meghatározása és kihelyezése.
 • Elsősegélynyújtó tanfolyam szervezése.
 • Munkavédelmi szabályzat és mentési terv készítése, karbantartása és felülvizsgálata.
 • Munkaeszközök és technológiák soron kívüli ellenőrzése
 • Munkabalesetek teljes körű kivizsgálása.
 • Megbízó képviselete a munkavédelmi hatósági bejáráson.

Ajánlatkérés

Munkavédelmi szaktevékenység ellátása

A Munkavédelmi Törvény (1993. évi XCIII. törvény) végrehajtási rendelete, az 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet 2. számú melléklete ismerteti a munkavédelmi szakképesítéssel rendelkező személy foglalkoztatásának feltételeit. Minden munkáltatónak tevékenysége, veszélyességi besorolása és a munkavállalók létszáma alapján meghatározható, hogy kötelező-e munkavédelmi szakképesítésű személyt foglalkoztatni. Előzetes, ismétlődő, soron kívüli munkavédelmi oktatások megtartása A Munkavédelmi Törvény 55. § alapján minden munkáltató köteles munkavállalói számára munkába álláskor, munkahely vagy munkakör megváltozásakor, valamint az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek változásakor, munkaeszköz átalakításakor vagy új munkaeszköz üzembe helyezésekor, új technológia bevezetésekor munkavédelmi oktatást tartani. Az oktatást a rendes munkaidőben kell megtartani, és bizonyos meghatározott időszakonként - a megváltozott vagy új kockázatokat, megelőzési intézkedéseket is figyelembe véve - meg kell ismételni. Szakembereinkkel vállaljuk általános és speciális követelmények szerinti munkavédelmi oktatási anyagok összeállítását, valamint az oktatások lebonyolítását. Teljes körű munkahelyi kockázatértékelés, kockázatelemzés készítése A Munkavédelmi Törvény 54. § (2) bekezdése szerint: ha a munkáltatónak legalább egy fő alkalmazottja van, akkor a munkavédelmi kockázatértékelést kötelező elvégeztetnie, még akkor is, ha nem veszélyes tevékenységet folytat. A munkáltató a kockázatértékelést és megelőző intézkedéseket első alkalommal legkésőbb a munkáltató tevékenységének megkezdésétől számított egy éven belül, azt követően indokolt esetben köteles elvégeztetni és azt évenként felülvizsgáltatni. Soron kívül kell elvégezni, illetve felülvizsgálni a kockázatértékelést, ha a kockázatok lényeges megváltozásával munkabaleset, fokozott expozíció, illetve foglalkozási megbetegedés hozható összefüggésbe. Szakembereink szerteágazó tapasztalattal rendelkeznek teljes körű és részleges kockázatértékelések készítésében. A feladat keretén belül végezzük el a munkaterületek rendszeres ellenőrzését és észrevételezését is. Egyéni védőeszköz juttatás belső rendjének meghatározása A munkáltató által folytatott tevékenységgel kapcsolatos kockázatok kiértékelését követően szükséges a munkakörönként felmerülő kockázatok hatásainak csökkentése érdekében meghatározott egyéni védőeszközök beszerezése, kiadása a munkavállalók részére, valamint gondoskodni kell az elhasználódott védőeszközök rendszeres cseréjéről. Az egyéni védőeszközök átvételét, selejtek visszavételét jegyzőkönyvezni szükséges. A szükséges egyéni védőeszközök meghatározása munkabiztonsági és munka-egészségügyi szaktevékenység. A kockázatelemzés, munkavédelmi szabályzat kidolgozásának részeként szükség szerint vállaljuk az egyéni védőeszköz szabályozás kidolgozását is. Munkabalesetek teljes körű kivizsgálása A munkáltatónak kötelessége a három éven belül tudomására jutott munkahelyi sérüléseket, munkabaleseteket kivizsgálni és nyilvántartásba venni. A munkakieséssel járó balesetekről a Munkavédelmi Törvény előírásai szerinti munkabaleseti jegyzőkönyvet kell kitölteni. A súlyos balesetek kivizsgálásához a munkáltatónak munkabiztonsági szakembert kell bevonni. Ennek keretében feladatunk a munkabalesetek előírás szerinti kivizsgálása, jegyzőkönyvezése, bejelentése és nyilvántartása, a munkabalesetekből és foglalkozási megbetegedésekből eredő kárigények elbírálásához szakvélemény készítése.